Utforska potentialen med ljusdesinfektion: Ökad säkerhet mot covid, influensa och infektioner

November 28, 2023
Dela inlägg

Under senare år har det funnits ett växande intresse för att utforska innovativa tekniker för att förbättra säkerheten och minska risken för infektioner. En sådan teknik som har fått stor uppmärksamhet är Far UV-C ljus. Denna kraftfulla desinfektionsmetod har stor potential för olika tillämpningar, allt från sjukvårdsmiljöer till offentliga utrymmen. I den här artikeln ska vi fördjupa oss i tekniken med Far UV-C ljus, dess fördelar, begränsningar och roll för att främja en säkrare miljö.


Vad är ljusdesinfektion?


Det är ett ljus i ett specifikt område av ultraviolett (UV) ljus med våglängder mellan 200-230 nanometer (nm). Till skillnad från traditionella kvicksilverbaserade UVC-lampor som huvudsakligen avger ljus vid 254 nm, är dessa lampor konstruerade för att avge ljus vid kortare våglängder. Dessa kortare våglängder har visat sig vara mycket effektiva för att förstöra mikroorganismer som bakterier och virus samtidigt som de är säkra för oss människor att vistas inom.


Mekanismen bakom desinfektion med Far UV-C ljus


Farligt UV-C-ljus fungerar genom att skada mikroorganismernas genetiska material. När de utsätts för UV-C-ljus absorberar DNA eller RNA i dessa organismer energin från de fotoner som lampan avger. Denna energi gör att kemiska bindningar i deras genetiska material bryts ned, vilket gör att de inte kan föröka sig eller orsaka infektioner.


Tillämpningar av desinfektionsljus


Mångsidigheten hos Far UV-C-ljustekniken gör den lämplig för olika tillämpningar där infektionskontroll är av största vikt. Låt oss utforska några viktiga områden där denna teknik kan ha en betydande inverkan:


Sjukvårdsmiljöer


Sjukhus och andra vårdinrättningar är hotspots för infektionssjukdomar på grund av den ständiga exponeringen för patienter som bär på olika patogener. Implementering av ljusdesinfektionssystem i dessa miljöer kan bidra till att avsevärt minska antalet vårdrelaterade infektioner (VRI).


Operationssalar


Operationssalar kräver strikta hygienrutiner eftersom de är känsliga för infektioner på operationsstället (SSI). Ljusdesinfektion kan installeras för att desinficera luft och ytor, vilket skapar en steril miljö för kirurgiska ingrepp.


Rum för patienter


Patientrummen är ett annat kritiskt område inom sjukvården där infektionskontroll är avgörande. Dessa lampor kan användas för att kontinuerligt desinficera luft och ytor, vilket minskar risken för korskontaminering mellan patienter.


Offentliga utrymmen


Offentliga miljöer som flygplatser, tågstationer, köpcentra och skolor besöks dagligen av ett stort antal människor. Den stora mängden människor ökar risken för att infektioner sprids snabbt. Genom att integrera ljustekniken i dessa utrymmen blir det möjligt att ge ett extra lager av skydd mot skadliga patogener.


Livsmedelsindustrin


Livsmedelsburna sjukdomar utgör ett stort hot mot folkhälsan. Far UV-C-teknik kan användas i livsmedelsanläggningar för att säkerställa att livsmedelsprodukter är fria från skadliga mikroorganismer utan att enbart förlita sig på kemiska desinfektionsmedel.


Fördelar med ljusdesinfektionen


Far UV-C ljusteknik erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella desinfektionsmetoder. Låt oss ta en närmare titt på några av de viktigaste fördelarna:


1. Effektiv mot läkemedelsresistenta patogener:

Antibiotikaresistenta bakterier har blivit ett stort problem under de senaste åren. Desinfektionsljuset har visat lovande resultat när det gäller att utrota dessa farliga patogener som kan vara resistenta mot konventionella antibiotika.


2. Kemikaliefri desinfektion:

Till skillnad från många kemikaliebaserade desinfektionsmedel som kan lämna kvar rester eller orsaka allergiska reaktioner, ger detta ljus en kemikaliefri lösning för effektiv sterilisering.


3. Kontinuerlig desinfektion:

Traditionella rengöringsmetoder är ofta beroende av manuella ingrepp och periodiska rengöringsscheman som kanske inte alltid eliminerar alla patogener på ett konsekvent sätt. Däremot kan långtgående desinfektionssystem arbeta kontinuerligt utan mänsklig inblandning, vilket säkerställer skydd mot infektioner dygnet runt.


4. Minskad miljöpåverkan:

Många konventionella desinfektionsmedel innehåller starka kemikalier som kan ha negativa effekter på miljön när de kasseras. Desinfektionsljustekniken erbjuder ett grönare alternativ genom att eliminera behovet av kemikaliebaserade desinfektionsmedel.


5. Förbättrad säkerhet för de boende: Ljusarmaturerna kan utformas med inbyggda säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig exponering för människor. Detta säkerställer att fördelarna med ljusdesinfektion kan utnyttjas utan att äventyra människors hälsa.


Begränsningar och utmaningar


Även om tekniken med desinfektionsljus är mycket lovande är det viktigt att vara medveten om dess begränsningar och utmaningar:


1. Begränsad penetrationsförmåga:

Far UV-C ljus har begränsad penetrationsförmåga, vilket gör det lämpligt främst för luft- och ytdesinfektion snarare än att tränga djupt in i porösa material eller tyger.


2. Skuggeffekt: Skuggor som skapas av föremål eller möbler kan hindra ytornas direkta exponering för ljuset, vilket minskar dess effektivitet i vissa områden. Luften inomhus cirkulerar vilket gör att desinficeringen sker effektivare.


3. Krav på underhåll:

Korrekt underhåll och kalibrering gör att desinfektionssystemen fungerar optimalt. Därefter krävs inga större åtgärder gällande övervakning, byte av lampor eller rengöring av dessa för att säkerställa konsekventa resultat. Detta är automatiserat och sköter sig självt utefter programmering.

4. Risker för exponering av människor:

Armaturerna flertalet säkerhetsåtgärder såsom sensorer och programvara för att säkerställa att exponeringen hålls inom de satta riktvärdena från EU.


5. Överväganden om kostnader: Implementering av ljusdesinfektionssystem kan kräva initiala investeringar i installation av utrustning och löpande kostnader men som vanligtvis betalas tillbaka i mindre sjukskrivningstal och hälsosammare personal.


Ofta ställda frågor (FAQ)


Q1: Är Far UV-C ljus säkert för människor?


A1: Vid korrekt användning enligt gällande riktlinjer anses Far UV-C-ljus i allmänhet vara säkert för människor eftersom det inte tränger djupt in i huden eller ögonen under typiska användningsscenarier. Detta stöds av en mängd forskningsrapporter världen över.


F2: Kan Far UV-C ljus döda covid-19?


A2: Studier har visat att våglängder av Far UV-C ljus är mycket effektiva mot SARS-CoV-2 (det virus som orsakar covid-19).


Q3: Hur lång tid tar det för ljusdesinfektionen att desinficera ett rum?


A3: Hur lång tid det tar att desinficera ett rum med Far UV-C ljus beror på faktorer som rummets storlek, antalet installerade armaturer och den önskade dekontamineringsnivån. Vanligtvis kan det ta allt från några minuter till någon timma.


Q4: Kan Far UV-C ljus skada ytor eller material?


A4: Farligt UV-C ljus har visat sig orsaka minimal skada på vanligt förekommande material som plast eller tyger när det används inom rekommenderade exponeringsgränser. Far UV-C ljus har visat på motsatt effekt men med reservation för vissa icke beprövade eller ömtåliga material. I normalfallet är svaret nej.


F5: Finns det regulatoriska riktlinjer för användning av Far UV-C ljus?


A5: Även om det för närvarande inte finns några specifika riktlinjer som enbart är inriktade på Far UV-C ljusteknik, ger olika organisationer och myndigheter allmänna riktlinjer för säker användning av ultravioletta desinfektionssystem, vilket då även denna teknologi faller under i väntan på att få en uppdatering på dessa. I USA har deras motsvarande organ för strålsäkerhetsmyndigheten ACGIH ökat gränsvärdena med 20 gånger mot de äldre EU nivåerna som detta går under, vilket bekräftar säkerheten av denna Far UV-C ljusteknologi.


Slutsats


Tekniken med desinfektionsljus har visat sig vara en spännande lösning i strävan efter ökad säkerhet och färre infektioner. Dess förmåga att effektivt förstöra mikroorganismer utan att använda kemikalier gör den till ett attraktivt alternativ inom olika branscher. Även om det finns gamla riktlinjer som begränsningar och utmaningar såsom att differentiera teknologin från den gamla och farliga UV-C ljuset, är de pågående framstegen inom detta område mycket lovande för att skapa säkrare miljöer. När vi fortsätter att utforska potentialen hos tekniken med  Far UV-C ljus kommer vi närmare en framtid där infektionskontroll blir mer effektiv och tillgänglig än någonsin tidigare.

Dela inlägg